خدمات پنجره های خم و قوسی و پروفیل UPVC و خم UPVC خم UPVC پنجره خم upvc پنجره قوسی upvc قیمت پنجره خم upvc قیمت پنجره قوسupvc خدمات خم UPVC خم پروفیل های UPVC آقای خم پروفیل UPVC بدون محدودیت در سایز خم پنجره دوجداره UPVC اجرا و مونتاژ انواع خم پنجره های زاویه دار پنجره های هلال پنجره های خاص و مدرن پنجره دو جداره خم پنجره خم پنجره قوسی خم پنجره آرک خم پنجره حلالی خم پنجره ویترینی خم پنجره گنبدی (مسجدی) پنجره دایره ای و گرد خم پنجره سینوسی خم خم های یک تیکه نعلی خم های یک تیکه6متری خم 38 سانتیمتری پنجره کشویی تک ریل پنجره کشویی جفت ریل بازسازی بدون تخریب تحویل خم در اسرع وقت ارسال خم به تمام ایران http://simawindow.com 2020-11-27T08:34:30+01:00 text/html 2020-08-18T16:24:16+01:00 simawindow.com داود ناطق زاده سیما پنجره http://simawindow.com/post/14 <div style="text-align: right;"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b>تولید پنجره خم و قوس دار سیما پنجره</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6"><br></font></b></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://uupload.ir/files/4ufr_img_20160511_161125.jpg" alt="سیما پنجره" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div><div style="direction: rtl;"><div><b><font color="#ff0000"><font size="4"><br></font></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><font size="4"><br></font></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><font size="4"><br></font></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><font size="4"><br></font></font></b></div><hr><div><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6">&nbsp;خم پروفیل&nbsp;</font></b><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="7" color="#ff0000">UPVC</font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><font size="4"><br></font></font></b><br><b><font color="#ff0000"><font size="4"><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6">&nbsp;<font color="#000000">خم پنجره های دو جداره</font> </font></b><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="7" color="#ff0000">UPVC</font></b></font></font></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6"><br></font></b><br><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6"><b><font color="#ff0000"><font size="4"><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6">&nbsp;</font></b></font></font></b></font></b><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6"><b><font color="#ff0000"><font size="4"><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6"><font color="#000000">پنجره </font></font></b></font></font></b></font></b><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6"><b><font color="#ff0000"><font size="4"><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6"><font color="#000000">خم و قوسی دو جداره</font> </font></b><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="7" color="#ff0000">UPVC<br><br><br></font></b></font></font></b>اجرای خم، مونتاژ و خدمات تخصصی خم </font><font size="7" color="#ff0000">UPVC</font></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><br><br>( خم دایره ای، خم ویترینی، خم گنبدی، خم حلالی و ...)</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><br><br>تحویل خم های </b><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><font style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: xx-large;" face="times new roman, times, serif"><b>UPVC</b></font> عادی، فقط و فقط در یک روز<br><br><br><font size="6">اجرای</font> خم های خاص در اسرع وقت و ارسال به تمام نقاط<br></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><br><br></b></div><div><font size="6"><font style="font-weight: bold;" face="Mihan-Nassim">تو</font></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large; font-weight: bold;">لیددرب و پنجره های دوجداره زاویه دار</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large; font-weight: bold;"> </span><font style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: xx-large;" face="times new roman, times, serif"><b>UPVC</b></font></div><div><b><font color="#ff0000"><font size="6" face="times new roman, times, serif"><br></font></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><font size="6" face="times new roman, times, serif"><br></font></font></b></div><div><font size="6" face="Mihan-Nassim"><b>تعویض و بازسازی&nbsp;پنجره های قدیمی بدون تخریب<br></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#3333ff">نماینده رسمی شرکت&nbsp;وین تک&nbsp;</font>در غرب استان تهران و البرز</b></font></div><div><br></div><div><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><br><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><font color="#ff0000"><font face="Mihan-Yekan">09126622842 <br><br></font>داود ناطق زاده<br></font></b></div><div><br><br><br></div></div>